Izvršni odbor

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine. broj 88/01 i 11/02) i članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93), Skupština Radio- kluba „BRDOVEC“ na sjednici održanoj 28. ožujka 2009. godine donosi


STATUT

RADIOAMATERSKE UDRUGE

RADIO-KLUB „BRDOVEC“

 


I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem Radio-klub „BRDOVEC“ djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, prava i obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, upravljanje udrugom, imovina i način njezinog stjecanja i raspolaganja, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna za rad Radio-kluba „BRDOVEC“.

 

 

Članak 2.

Radio-klub „BRDOVEC“ (u daljnjem tekstu: Klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u radioamaterizmu.

 

 

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi nadležno tijelo državne uprave.

 

 

Članak 4.

 

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: RADIO-KLUB „BRDOVEC“. Skraćeni naziv Kluba: RK „BRDOVEC“. Sjedište Kluba je u Brdovcu, Ilije Gregorića 26, a djeluje na području Općine Brdovec i Zagrebačke županije.

Članak 5.

Klub ima svoj znak i zastavu.

Znak Kluba je hrvatski pleter otvoren gore, koji oblikuje elipsoidno položeno polje. U polju je pravokutnik unutar kojeg je znak „9A1CBA“. Iz pravokutnika gore izlazi znak antene, a dolje iz pravokutnika izlazi znak uzemljenja. U prostoru ispod pravokutnika je natpis „RADIO KLUB BRDOVEC“. Znak služi istodobno kao logotip.

Zastava Kluba je pravokutnog oblika s omjerom stranica 2 naprama 1, svijetlo plave boje, sa znakom Kluba u sredini.

 

 

Članak 6.

Klub ima pečat. Pečat je istovjetan znaku Kluba, ovalnog je oblika i dimenzija 28x21 mm. Pečatom rukuje i čuva ga Predsjednik Kluba, a po njegovoj ovlasti Dopredsjednik ili Tajnik, a u iznimnim slučajevima netko od članova Izvršnog odbora.

 

 

Članak 7.

Klub zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Tajnik Kluba, odnosno osobe koje ih na temelju ovog Statuta ili odluke tijela utvrđenog Statutom u slučaju njihove spriječenosti zamjenjuju.

 

 

Članak 8.

Klub se dragovoljno udružuje sa udrugama čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima Kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva djelovanja Kluba određenih ovim Statutom. Klub se udružuje u Zajednicu tehničke kulture Zagrebačke Županije i Hrvatski radioamaterski savez. Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Kluba.

 

II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

 

Članak 9.

Temeljni ciljevi Kluba jesu:

 • omogućavanje interesnog udruživanja u radioamaterizmu i tehničkoj kulturi,

 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito radioamaterizma,

 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanje i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i ostvarivanje prava članova u savezima, zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,

 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u radioamaterizmu, 

 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja novih tehnologija u radioamaterizmu

 • njegovanje radioamaterskog duha, humanosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među članovima, neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,

 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,

 • sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

 

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta Klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radioamaterizmom, konstruktorstvom, radioamaterskom goniometrijom, digitalnim komunikacijama i drugim radioamaterskim djelatnostima,

 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća,

 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti svojih članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne, zajedničke i javne potrebe u području radioamaterizma,

 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje radioamaterizmom,

 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,

 • izdavanjem publikacija, biltena i časopisa s područja svog djelovanja,

 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čijih je Klub vlasnik ili korisnik,

 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,

 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,

 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,

 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine.

Članak 11.

Klub može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti. Odluku o tome donosi Skupština Kluba. Klub je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni ovim Statutom.

 


III. JAVNOST RADA

 

Članak 12.

Djelovanje Kluba i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima. Javnost rada Kluba se osigurava javnim karakterom sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa i biltena, omogućavanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružena, te izvještavanjem državnih organa.

 

 

Članak 13.

Klub pravodobno obavještava svoje članove o svim planiranim i izvršenim aktivnostima, djelovanju i radu svojih tijela i značajnim događajima na slijedeći način:

 • na zasjedanju Skupštine,

 • na klupskim sastancima,

 • neposrednim priopćavanjem,

 • omogućavanjem uvida u izvješća i zapisnike sa sjednica tijela udruge,

 • odgovorima na njihove upite,

 • putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja, Internetom ili na drugi pogodan način.

 

Članak 14.

Javnost se sa sjednica tijela Kluba ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom ili tehničko-tehnološkom tajnom; nakon pravomoćne odluke stegovnog tijela Kluba u slučaju pokretanja stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda Kluba i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, te kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud. Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je Klub udružen. Pri tome pojam "javnost" ne obuhvaća punopravne članove Kluba.


IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA

ODGOVORNOST

 

Članak 15.

 

Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Strani državljanin može postati članom Kluba ako mu je odobreno trajno stanovanje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku duže od jedne godine u Republici Hrvatskoj i ako država čiji je državljanin dopušta građanima Republike Hrvatske učlanjenje u udruge iste djelatnosti po načelu reciprociteta.

Osobe iz stavka 1. i 2. članka 15. mogu postati članom Kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije članova, te ako im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

 

 

Članak 16.

Kategorije (vrste) članstva. Član Kluba može biti:

 • redoviti član,

 • mladi član,

 • podupirući član,

 • počasni član.

Redovitim članom Kluba može postati svaki poslovno sposoban građanin, sukladno Statutu Kluba i temeljem njegovog prihvaćanja. Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina. Podupirućim članom temeljem odluke Izvršnog odbora može postati svaki građanin koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire, ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa, i ako se prethodno s tim osobno suglasi. Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 17.

Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi:

 • vlastoručno potpisanu molbu za prijam,

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice). Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu potpisuje i jedan od roditelja ili skrbnik.

 

 

Članak 18.

Članom Kluba postaje se upisom u Popis članova Kluba kojeg vodi Tajnik Kluba, a na prijedlog najmanje dva redovita člana Kluba. Pravo odlučivanja u tijelima Kluba ostvaruje se nakon plaćanja godišnje članarine Klubu, sukladno članku 20. Statuta.

 

 

Članak 19.

Izdavanje, izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor zasebnom odlukom.

 

 

Članak 20.

Redoviti i mladi članovi plaćaju članarinu prema Odluci o članarini koju donosi Izvršni odbor.

 

 

Članak 21.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje radioamaterizmom koristeći imovinu i stručnu pomoć Kluba,

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba,

 • skrb o razvitku Kluba,

 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Kluba,

 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Kluba,

 • posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,

 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,

 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te kodeksa i pravila rada i ponašanja u Klubu,

 • izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,

 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Kluba,

 • redovito plaćanje članarine,

 • čuvanje imovine Kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti biran u njegova Tijela. Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Kluba u dogovoru s Izvršnim odborom Kluba, ali ne ostvaruju pravo na odlučivanje u Tijelima Kluba sukladno članku 25. i 27. Statuta i njihovom statusu.

 

 

Članak 22.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,

 • brisanjem,

 • isključivanjem.

Do prestanka članstva Dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana. Prestanak članstva Brisanjem nastaje uslijed neplaćanja članarine do 31. prosinca tekuće godine, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima. Prestanak članstva Isključenjem nastaje izricanjem takve mjere odlukom Izvršnog odbora i to u slijedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

 • ako član svojim djelovanjem nanese štetu interesima i ugledu Kluba,

 • ako član povrijedi interese i ugled članova Kluba,

 • ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

 

 

Članak 23.

Član Kluba, koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Kluba i time nanese štetu Klubu odnosno naruši ugled Kluba, koji povrijedi ugled i interese drugih članova Kluba, koji ne izvršava svoje članske obveze bez opravdanja, može biti kažnjen pismenom opomenom, zabranom rada u Klubu na određeno vrijeme, privremenim isključivanjem iz članstva, te isključenjem iz članstva sukladno Članku 22. Statuta Kluba. Stegovnu mjeru određuje Izvršni odbor, a član može uputiti žalbu Skupštini Kluba u roku 15 dana od dana dostave Odluke o stegovnoj mjeri. Žalba ne odgađa izvršenje Odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

 


V. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 24.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

Klub može imati svoje ustrojbene oblike i to:

 • prema trenutnom interesu članstva – Radna tijela,

 • prema vrsti aktivnosti - Sekcije.

Radom Radnih tijela rukovode povjerenici, a radom sekcija voditelji.
Ustrojbeni oblici Kluba osnivaju se odlukom Izvršnog odbora. Ustrojbeni oblici Kluba nemaju svojstvo pravne osobe.

Rad i sastav povjerenstava i sekcija reguliran je pravilnicima, poslovnicima i odlukama koje donosi Izvršni odbor. Za svoj rad povjerenstva i sekcije  odgovaraju Izvršnom odboru.

 


VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 

1. Zajedničke odredbe

 

Članak 25.

Klubom upravljaju redoviti članovi i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima Kluba, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

 

Članak 26.

Tijela upravljanja i nadzora Kluba jesu: 1. Skupština, 2. Izvršni odbor, 3. Nadzorni odbor

 

2. Skupština

 

Članak 27.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu tvore redoviti članovi Kluba.

 

Članak 28.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu. Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Pozivi za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice, jednim od načina informiranja prihvatljivih članstvu (poštom, elektroničkom poštom, WEB stranicama). Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

 

Članak 29.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom. Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi Skupštine. Kandidate za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo ili pet redovitih članova Kluba. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

 

 

Članak 30.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu kao gosti mogu sudjelovati predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi Kluba. Predstavnike saveza, zajednica, organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Kluba.

 

 

Članak 31.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici pribiva više od polovice članova Skupštine. Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon pola sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke sa 1/3 članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 32.

Skupština Kluba:

 • utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Kluba,

 • donosi i mijenja Statut Kluba,

 • donosi i mijenja Program rada,

 • donosi Financijski plan i Završni račun,

 • donosi Poslovnik o svom radu,

 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

 • razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, Predsjednika i tijela Kluba,

 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Dopredsjednika Kluba,

 • bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,

 • odlučuje o članstvu Kluba u savezima i zajednicama tehničke kulture, te u drugim udrugama,

 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Kluba,

 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Kluba,

 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Izvršnog odbora,

 • proglašava počasne članove Kluba,

 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

 

3. Izvršni odbor

 

Članak 33.

Izvršni odbor Kluba je operativno skupno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

 

 

Članak 34.

Izvršni odbor čini pet članova: Predsjednik Kluba, Dopredsjednik Kluba i tri člana koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

Članak 35.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Predsjednik Kluba saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi Dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega Predsjednik ovlasti. Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi Tajnik, a su potpisuju ga Tajnik i Predsjednik Kluba.

Članak 36.

Izvršni odbor:

 • ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Kluba između sjednica Skupštine,

 • skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine,

 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

 • upravlja imovinom Kluba i utvrđuje Financijski plan i odlučuje o korištenju sredstava,

 • bira, imenuje i razrješuje Tajnika, Blagajnika, povjerenike Radnih tijela i voditelje Sekcija,

 • priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini,

 • bira i opoziva predstavnike Kluba u tijelima saveza i zajednica udruga tehničke kulture i drugih udruga,

 • razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama,

 • odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,

 • odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima, izložbama i priredbama,

 • donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,

 • predlaže počasne članove Kluba,

 • osniva i imenuje Radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,

 • donosi odluku o računopolagaču,

 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj sjednici,

 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Kluba ili koje mu povjeri Skupština. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 

 

Članak 37.

Članovi Izvršnog odbora za njegov rad zajednički odgovaraju Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, odgovaraju Skupštini i Izvršnom odboru. Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time Klubu nanijeli značajniju štetu. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba ili najmanje pet članova Skupštine. Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana Kluba. U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika Kluba, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora, čime se ostvaruju uvjeti  za sazivanje izvanredne Skupštine Kluba. Radom Kluba i pripremom izvanredne Skupštine do izbora novih članova u tijela Kluba rukovodi predsjednik Nadzornog odbora Kluba.

 

 

3. Nadzorni odbor 

 

Članak 38.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad Tijela utvrđenih ovim Statutom, materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje imovinom Kluba, i utvrđuje da li je djelatnost Kluba u okviru zakona i u skladu sa Statutom i aktima Kluba. O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Izvršni odbor, Skupštinu i Tijelo čiji je rad nadziran.

 

 

Članak 39.

Nadzorni odbor tvore tri člana koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora. Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva Predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

  

5. Predsjednik

 

Članak 40.

Predsjednik Kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član Kluba. Predsjednik Kluba je ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednika bira i imenuje Skupština Kluba. Za Predsjednika Kluba može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je kandidat kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine. Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

 

 

Članak 41.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub,

 • pokreće i rukovodi radom Kluba,

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,

 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba i njegovih Tijela,

 • vodi posebnu skrb o imovini Kluba i naredbodavac je za izvršenje Financijskog plana Kluba,

 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Kluba,

 • daje prijedloge Nadzornom odboru,

 • brine se da rad Kluba bude u skladu za zakonom, ciljevima tehničke kulture i Etičkim kodeksom Hrvatske zajednice tehničke kulture,

 • obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

 

 

Članak 42.

Predsjednika Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik Kluba ili član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti, a u predstavljanju Kluba prema trećim osobama Dopredsjednik, Tajnik ili druga osoba koju predsjednik ovlasti.

 

6. Tajnik

 

Članak 43.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik Kluba poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i Predsjedniku Kluba. Tajnika bira i imenuje Izvršni odbor. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika u svim poslovima zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

 

 

Članak 44.

Tajnik Kluba:

 • zastupa klub,

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,

 • vodi Popis članova Kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba

 • priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba,

 • organizator je rada i poslovanja Kluba,

 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,

 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba,

 • brine o ispunjavanju zakona, ugovora ili na drugi način preuzetih obveza Kluba,

 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,

 • brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,

 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,

 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili Predsjednika Kluba.

 

7. Blagajnik

 

Članak 45.

Blagajnika bira i imenuje Izvršni odbor. Blagajnik obavlja poslove volonterski, za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i Predsjedniku. Blagajnik prati Financijski plan, obavlja odgovarajuće poslove po propisima o financijskom poslovanju i odgovoran je za financijsko poslovanje. Izvršni odbor mu po potrebi može odobriti edukaciju pri nadležnim institucijama ili angažirati stručnu tvrtku, odnosno osobu za obavljanje određenih financijskih radnji za koje blagajnik kao volonter nije dovoljno stručan. Blagajnik je dužan povremeno ili na zahtjev Izvršnog odbora podnositi izvješća o financijskom stanju, a na zahtjev Nadzornog odbora dužan je dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju.

 

8. Radna tijela

 

Članak 46.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

 


VII. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 47.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva,

 • pokretne stvari,

 • nekretnine,

 • imovinska prava i obveze.

 

Članak 48.

Klub stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • članarine,

 • prihoda od vlastite djelatnosti,

 • dobrovoljnih priloga, darova i donacija,

 • dotacija iz proračuna,

 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 49.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 50.

Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari. Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

 

 

Članak 51.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za Financijsko poslovanje Kluba.

 

 

Članak 52.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Kluba Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 


VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I
ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 53.

Stručno-administrativne poslove za Klub obavlja tajnik. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru Kluba, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije. Poslove koji se osiguravaju ugovorom ugovaraju Predsjednik ili Tajnik Kluba u skladu s Financijskim planom.

 

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 54.

Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Kluba. Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

 


X. PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 55.

Klub prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom. U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba njegova imovina pripast će redom: ili udruzi koja nastavlja njezin rad i djelatnost i koja djeluje na području Općine Brdovec, ili instituciji čija je djelatnost značajna za tehničku kulturu i koja djeluje na području Općine Brdovec, ili Općini Brdovec. U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 


XI. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA
STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 56.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor i trećina redovitih članova Kluba. Nacrt priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijemu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Na temelju prispjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta.

 

 

Članak 57.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje. 

 

Članak 58.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor. Pravo tumačenja drugih akata ima Izvršni odbor Kluba.

 

 

Članak 59.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči Kluba i na internet stranicama Kluba.

 


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta Kluba koji je donijela Skupština Kluba na sjednici održanoj 20. prosinca 2002. godine.

 

 

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

U Brdovcu, 28. ožujka 2009. godine.

PREDSJEDNIK RK BRDOVEC
Davor Hulina